Dodano produkt do koszyka

Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika

ebook

Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika

Agnieszka Zemke-Górecka, Cezary Rogula

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 110.00 zł 99.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadzania mediacji.Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników (przede wszystkim adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów) w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne narzędzia wykorzystywane w praktyce adwokata-mediatora. Jednocześnie scharakteryzowano rolę stron – przedsiębiorców, menadżerów i innych osób, które także stają przed koniecznością rozwiązywania sporów w swojej codziennej działalności.


Publikacja została przygotowana przez adwokatów-mediatorów, mających doświadczenie zarówno w reprezentowaniu stron, jak i prowadzeniu mediacji.Opracowanie zainteresuje uczestników procesu mediacji, w tym mediatorów, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osoby będące stronami.

Tytuł
Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika
Autorzy
Agnieszka Zemke-Górecka, Cezary Rogula
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-266-1
Seria
Metodyki
Rok wydania
2021
Liczba stron
512
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 17
Przedmowa (Agnieszka Zemke-Górecka, Cezary Rogula) | str. 21
Część I
WPROWADZENIE
Rozdział 1
Mediacja w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej (Cezary Rogula) | str. 27
1.1. Mediacja a prawo | str. 27
1.2. Mediacja w regulacjach międzynarodowych na przykładzie UNCITRAL | str. 29
1.3. Przegląd prawa Unii Europejskiej pod kątem mediacji | str. 36
1.4. Podsumowanie | str. 39
Rozdział 2
Mediacja w prawie polskim (Cezary Rogula) | str. 40
2.1. Uwagi wstępne | str. 40
2.2. Mediacja a prywatyzacja prawa | str. 41
2.3. Systemowe ujęcie polskich regulacji dotyczących mediacji | str. 42
2.4. Podsumowanie | str. 49
Rozdział 3
Konfl ikt a spór – podobieństwa i różnice (Marta Charkiewicz) | str. 51
3.1. Pojęcia „konfl ikt” i „spór” w różnych dziedzinach | str. 51
3.2. Confl ict & dispute – różnice w rozumieniu pojęć zależne od języka | str. 53
3.3. W polskiej teorii mediacji | str. 54
3.4. Konfl ikt i spór w praktyce prawnika | str. 55
3.5. Podsumowanie | str. 57
Rozdział 4
Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Marcjanna Dębska) | str. 59
4.1. Alternatywa wobec czego? | str. 59
4.2. Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów | str. 62
4.2.1. Negocjacje ugodowe | str. 63
4.2.2. Mediacja | str. 66
4.2.3. Koncyliacja | str. 68
4.2.4. Arbitraż | str. 69
4.2.4.1. Zapis na sąd polubowny | str. 70
4.2.4.2. Zdatność arbitrażowa – rodzaj sporów | str. 72
4.2.4.3. Strony jako architekci postępowania | str. 72
4.2.4.4. Rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego | str. 73
4.2.4.5. Arbitraż w liczbach na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie | str. 74
4.3. Podsumowanie | str. 76
Rozdział 5
Zasady mediacji (Wioletta Sejbuk) | str. 77
5.1. Uwagi wstępne | str. 77
5.2. Dobrowolność | str. 78
5.3. Poufność (niejawność) | str. 81
5.4. Odformalizowanie | str. 84
5.5. Dobra wiara i szacunek | str. 86
5.6. Autonomia konfliktu | str. 87
5.7. Podsumowanie | str. 87
Rozdział 6
Zasady dotyczące mediatora (Erwin Kruczoń) | str. 89
6.1. Neutralność | str. 89
6.2. Bezstronność | str. 92
6.3. Niezależność | str. 97
6.4. Profesjonalizm | str. 98
6.5. Podsumowanie | str. 100
Rozdział 7
Etyka mediatora (Liliana Indan-Pykno) | str. 101
7.1. Zarys regulacji prawnych dotyczących mediacji oraz zawodu mediatora w prawodawstwie polskim | str. 101
7.2. Prawno-etyczne regulacje zawodu mediatora, zasady etyki mediatora | str. 102
7.2.1. Zasada dobrowolności | str. 102
7.2.2. Zasada bezstronności i neutralności | str. 103
7.2.3. Zasada niezależności mediatora | str. 104
7.2.4. Zasada obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej | str. 105
7.2.5. Zasada akceptowalności | str. 106
7.2.6. Zasada fachowości | str. 106
7.2.7. Zasada szacunku do stron postępowania | str. 108
7.3. Ingerencja w spór mediatora-prawnika a zasady etyczne | str. 108
7.4. Podsumowanie | str. 109
Część II
CHARAKTERYSTYKA MEDIACJI
Rozdział 1
Rodzaje mediacji. Charakterystyka i zastosowanie (Agnieszka Daniszewska-Zujko) | str. 113
1.1. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji | str. 113
1.2. Mediacja facylitatywna | str. 114
1.3. Mediacja ewaluatywna | str. 115
1.4. Mediacja oparta na interesach stron | str. 116
1.5. Mediacja narratywna | str. 117
1.6. Mediacja humanistyczna | str. 118
1.7. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji | str. 119
1.8. Podsumowanie | str. 119
Rozdział 2
Sposoby prowadzenia mediacji (Katarzyna Eff ort-Szczepaniak) | str. 121
2.1. Uwagi wstępne | str. 121
2.1. Mediacja bezpośrednia | str. 122
2.2. Mediacja pośrednia i shuttle mediation | str. 125
2.3. Komediacja (co-mediation) | str. 129
2.4. One-day mediation | str. 130
2.5. Mediacja online (e-mediacja) | str. 131
2.6. Podsumowanie | str. 132
Rozdział 3
Uwarunkowania prawne mediacji online (Cezary Rogula) | str. 133
3.1. Uwagi wstępne | str. 133
3.2. E-mail, telefon czy coś więcej? | str. 134
3.3. Specyfi ka poufności w mediacji online | str. 136
3.4. Dostęp do akt sprawy i protokół z przebiegu mediacji online | str. 140
3.5. Ugoda zawierana w mediacji online | str. 142
3.6. Podsumowanie | str. 144
Rozdział 4
Mediacje grupowe – na przykładzie Kręgów Naprawczych według koncepcji Dominika Bartera (Małgorzata Szwedowska) | str. 145
4.1. Uwagi wstępne | str. 145
4.2. Kręgi Naprawcze (restorative circles) | str. 145
4.2.1. Geneza | str. 145
4.2.2. Charakterystyka Kręgów Naprawczych | str. 147
4.2.2.1. Sprawiedliwość naprawcza | str. 147
4.2.2.2. Nonviolent communication | str. 148
4.2.2.3. Zasada równości | str. 148
4.2.2.4. Struktura Kręgów Naprawczych | str. 149
4.2.3. Kręgi Naprawcze jako narzędzie do przywracania pokoju na świecie | str. 150
4.3. Podsumowanie | str. 152
Rozdział 5
Mediacja umowna i mediacja sądowa – porównanie (Katarzyna Golusińska) | str. 153
5.1. Uwagi wstępne | str. 153
5.1.1. Mediacja sądowa | str. 153
5.1.2. Mediacja umowna | str. 154
5.2. Umowa o mediację | str. 155
5.2.1. Umowa z mediatorem | str. 155
5.2.1.1. Forma | str. 155
5.2.1.2. Treść | str. 156
5.2.2. Klauzule | str. 156
5.3. Wszczęcie mediacji | str. 156
5.3.1. Wszczęcie na wniosek | str. 156
5.3.2. Zgoda mediatora | str. 157
5.3.3. Przedawnienie | str. 157
5.3.4. Forma dorozumiana | str. 158
5.3.5. Czas trwania | str. 158
5.4. Ugoda | str. 159
5.4.1. Charakter prawny art. 917 k.c. | str. 159
5.4.2. Treść | str. 160
5.4.3. Forma | str. 161
5.4.4. Wykonalność | str. 161
5.5. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem | str. 162
5.5.1. Zatwierdzenie ugody przez sąd | str. 162
5.5.2. Brak zatwierdzenia ugody przez sąd i jego skutki | str. 164
5.6. Koszty mediacji | str. 165
5.6.1. Koszty wynikające z rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia mediatora | str. 166
5.6.2. Koszty umowne | str. 166
5.6.3. Koszty korespondencji | str. 166
5.7. Podsumowanie | str. 166
Rozdział 6
Prawnicy w mediacji | str. 168
6.1. Prawnik-mediator (Angelika Jędryka-Pihut) | str. 168
6.1.1. Kwalifi kacje niezbędne do pełnienia funkcji mediatora | str. 168
6.1.1.1. Postępowanie cywilne (w tym w sprawach rodzinnych i gospodarczych) | str. 168
6.1.1.2. Postępowanie karne | str. 169
6.1.1.3. Postępowanie w sprawach nieletnich | str. 170
6.1.1.4. Postępowanie administracyjne | str. 171
6.1.1.5. Postępowanie w przedmiocie sporów zbiorowych | str. 172
6.1.2. Lista stałych mediatorów | str. 173
6.1.3. Wykształcenie prawnicze a praca mediatora | str. 174
6.2. Pełnomocnik w mediacji (Anna Koropczuk) | str. 177
6.2.1. Mediacja jako przedsądowy etap postępowania z udziałem profesjonalnego pełnomocnika | str. 177
6.2.2. Wyczyszczenie przedpola sporu | str. 180
6.2.3. Przygotowanie klienta do mediacji | str. 182
6.2.4. Mediacja jako kolejny etap udziału profesjonalnego pełnomocnika w sprawie | str. 185
6.3. Adwokat-mediator w innych rolach (Anna Koropczuk) | str. 186
6.4. Podsumowanie (Anna Koropczuk) | str. 187
Część III
WYBRANE ELEMENTY METODYKI MEDIACJI
Rozdział 1
Zdatność mediacyjna (Dobrosława Tomzik) | str. 191
1.1. Uwagi wstępne | str. 191
1.2. Zdolność ugodowa a zdatność mediacyjna | str. 192
1.3. Zdatność mediacyjna w postępowaniu cywilnym | str. 193
1.4. Podsumowanie | str. 196
Rozdział 2
Przygotowanie sprawy do mediacji (Martyna Maciejewska-Przyłucka) | str. 197
2.1. Uwagi wstępne | str. 197
2.2. Mediacja jako proces | str. 197
2.3. Przygotowanie jako element procesu mediacji | str. 198
2.4. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora | str. 200
2.4.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie proceduralnym | str. 200
2.4.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego | str. 201
2.4.1.2. Zgoda stron na mediację | str. 201
2.4.1.3. Ustalenie przedmiotu postępowania mediacyjnego | str. 202
2.4.1.4. Plan mediacji i plan posiedzenia mediacyjnego | str. 202
2.4.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie materialnym | str. 203
2.5. Przygotowanie uczestników do mediacji przez mediatora | str. 206
2.6. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika | str. 208
2.6.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie proceduralnym | str. 209
2.6.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie materialnym | str. 209
2.7. Przygotowanie uczestników do mediacji przez pełnomocnika | str. 211
2.7.1. Przygotowanie pełnomocnika | str. 211
2.7.1.1. Dostosowanie warsztatu pracy | str. 211
2.7.1.2. Samoświadomość w zakresie poglądów na metody rozwiązywania sporów i preferowane style zachowania w konflikcie | str. 212
2.7.2. Przygotowanie stron do mediacji | str. 213
2.8. Podsumowanie | str. 213
Rozdział 3
Etapy mediacji (Anna Zielińska-Turek) | str. 214
3.1. Uwagi wstępne | str. 214
3.2. Poszczególne etapy mediacji | str. 216
3.2.1. Etap wstępny – premediacja | str. 216
3.2.1.1. Zainicjowanie procesu mediacyjnego – wszczęcie mediacji | str. 216
3.2.1.2. Przygotowanie mediacji – zbieranie informacji i okreś lenie przedmiotu mediacji | str. 218
3.2.2. Mediacja właś ciwa | str. 220
3.2.2.1. Otwarcie mediacji – sesja wspólna | str. 220
3.2.2.2. Prezentacja stanowisk stron | str. 221
3.2.2.3. Dialog. Okreś lenie kwestii do dyskusji | str. 222
3.2.2.4. Poszukiwanie rozwiązań | str. 224
3.2.2.5. Uzgodnienia stanowisk stron – tworzenie wspólnego rozwiązania | str. 224
3.2.2.6. Spisanie porozumienia/ugody | str. 225
3.2.2.7. Zakończenie mediacji. Działania postmediacyjne | str. 226
3.3. Podsumowanie | str. 227
Rozdział 4
Dokumenty w mediacji | str. 228
4.1. Elementy pisemne w mediacji (Paulina Rzeszut) | str. 228
4.2. Umowa o mediację (Paulina Rzeszut) | str. 229
4.3. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego – mediacja umowna (Paulina Rzeszut) | str. 234
4.3.1. Uwagi wstępne | str. 234
4.3.2. Treść wniosku | str. 234
4.3.3. Moment wszczęcia mediacji | str. 236
4.3.4. Przerwanie biegu przedawnienia | str. 238
4.4. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji w postępowaniu sądowym (Paulina Rzeszut) | str. 238
4.5. Protokół (Paulina Rzeszut) | str. 239
4.5.1. Uwagi wstępne | str. 239
4.5.2. Doręczenie protokołu | str. 239
4.5.3. Treść protokołu | str. 240
4.5.4. Pouczenie stron postępowania o wyrażeniu zgody na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zatwierdzanie zawartej ugody | str. 242
4.5.5. Podpisanie protokołu oraz sposób jego sporządzenia | str. 242
4.5.6. Obowiązek złożenia protokołu przez mediatora | str. 243
4.6. Wniosek o przedłużenie postępowania mediacyjnego (Paulina Rzeszut) | str. 244
4.7. Ugoda (Paweł Janus) | str. 246
4.7.1. Uwagi wstępne | str. 246
4.7.2. Dopuszczalność zawarcia ugody przed mediatorem | str. 247
4.7.3. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem | str. 247
4.7.4. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie ugody | str. 248
4.7.5. Forma ugody mediacyjnej | str. 249
4.8. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (Paulina Rzeszut) | str. 251
4.8.1. Uwagi wstępne | str. 251
4.8.2. Treść wniosku | str. 252
4.8.3. Sądowa kontrola ugody zawartej przed mediatorem | str. 253
4.8.4. Skutki zatwierdzenia ugody lub nadania klauzuli wykonalności | str. 254
4.8.5. Umorzenie postępowania | str. 254
4.8.6. Powaga rzeczy ugodzonej | str. 255
4.9. Wniosek mediatora w przedmiocie przyznania kosztów postępowania mediacyjnego – postępowanie sądowe (Paulina Rzeszut) | str.  255
Rozdział 5
Koszty postępowania mediacyjnego (Aneta Mendrek) | str. 258
5.1. Uwagi wstępne | str. 258
5.2. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych | str. 259
5.2.1. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji kontraktowej | str. 259
5.2.2. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji ze skierowania sądu | str. 261
5.2.3. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty procesu | str. 263
5.2.4. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty sądowe | str. 267
5.3. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach karnych | str. 272
5.4. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich | str. 273
5.5. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach administracyjnych | str. 273
5.6. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych | str.  276
5.7. Podsumowanie | str. 278
Część IV
ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I KOMUNIKACYJNE W MEDIACJI
Rozdział 1
Narzędzia komunikacyjne i psychologiczne w mediacji | str. 281
1.1. Źródła konfl iktów (Monika Spieler) | str. 281
1.2. Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna w mediacji (Monika Spieler) | str. 285
1.2.1. Wyznaczanie celów | str. 285
1.2.2. Budowanie porozumienia z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej | str. 286
1.2.3. Aktywne słuchanie i techniki zadawania pytań | str. 287
1.2.4. Przeramowanie i metafora | str. 290
1.2.5. Asertywna komunikacja – komunikat „ja” | str. 292
1.2.6. Podsumowanie | str. 293
1.3. Od obwiniania do współpracy – rozwiązywanie konfl iktów w nurcie nonviolent communication Marshalla B. Rosenberga (Małgorzata Szwedowska) | str. 294
1.3.1. Uwagi wstępne | str. 294
1.3.2. Nonviolent communication (NVC) | str. 296
1.3.2.1. Czterostopniowy model (OUPP) | str. 296
1.3.2.2. Podstawowe założenia NVC | str. 297
1.3.3. Podsumowanie | str. 304
1.4. Psychologiczne aspekty oceniania i podejmowania decyzji oraz ich wpływ na przebieg sytuacji mediacyjnej (Marta Ruszkiewicz) | str. 305
1.4.1. Uwagi wstępne | str. 305
1.4.2. Ocenianie | str. 306
1.4.3. Podejmowanie decyzji | str. 307
1.4.4. Efekt sformułowania | str. 309
1.4.5. Znaczenie perspektywy | str. 310
1.4.6. Bilans zysków i strat | str. 312
1.4.7. Asymetryczna dominacja | str. 312
1.4.8. A co z emocjami? | str. 313
1.4.9. Czy można pomóc w podjęciu decyzji? | str. 314
1.4.10. Podsumowanie | str. 316
1.5. Dynamika emocji w mediacji – zarządzanie emocjami uczestników mediacji i inteligencja emocjonalna mediatora (Marta Ruszkiewicz) | str. 316
1.5.1. Uwagi wstępne | str. 316
1.5.2. Kilka słów na temat emocji | str. 317
1.5.3. Emocje uczestników mediacji | str. 319
1.5.4. Emocje mediatora | str. 321
1.5.5. Zarządzanie emocjami w mediacji | str. 323
1.5.6. Podsumowanie | str. 327
1.6. Skuteczne techniki mediacyjne podczas pojawienia się impasu w mediacji (Paulina Rzeszut) | str. 327
1.6.1. Najczęstsze przyczyny impasu w mediacji | str. 327
1.6.2. Spotkania indywidualne | str. 328
1.6.3. Wyznaczenie terminu końcowego na ostateczne stanowiska stron i wskazanie negatywnych konsekwencji niezawarcia ugody | str. 331
1.6.4. Wyciszenie emocji, wentylacja emocji | str. 332
1.6.5. Metoda wspólnego interesu | str. 333
1.6.6. Generowanie przez mediatora opcji – pozostawienie stronom wyboru | str. 334
1.6.7. Opinia eksperta | str. 336
1.6.8. Otwarte postawy uczestników – mowa ciała | str. 337
1.6.9. Podsumowanie | str. 338
Rozdział 2
Generowanie opcji i kreatywne poszukiwanie rozwiązań konfl iktów (Katarzyna Fulko) | str. 339
2.1. Uwagi wstępne | str. 339
2.2. Gotowość stron do rozważenia różnych rozwiązań | str. 339
2.3. Metody poszukiwania rozwiązań ugodowych | str. 340
2.4. Generowanie opcji ugody | str. 342
2.5. Procedury generowania opcji ugody | str. 342
2.6. Efekt zastosowania metod kreatywnego poszukiwania rozwiązań ugodowych | str. 351
2.7. Konstruktywna ocena rozwiązań ugodowych | str. 351
2.8. Podsumowanie | str. 352
Część V
ZASTOSOWANIE MEDIACJI
Rozdział 1
Mediacja w postępowaniu karnym i w sprawach dotyczących nieletnich (Piotr Zięba) | str. 355
1.1. Mediacja w postępowaniu karnym | str. 355
1.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego | str. 358
1.1.2. Czas trwania mediacji | str. 360
1.1.3. Dostęp do akt | str. 361
1.1.4. Miejsce mediacji | str. 361
1.1.5. Czynności mediatora | str. 362
1.1.6. Dokumenty z mediacji karnej | str. 364
1.2. Mediacja w sprawach dotyczących nieletnich | str. 364
1.3. Podsumowanie | str. 368
Rozdział 2
Mediacja cywilna (Piotr Fik) | str. 369
2.1. Uwagi wstępne | str. 369
2.2. Charakter prawny mediacji w polskim postępowaniu cywilnym | str. 369
2.3. Zakres przedmiotowy mediacji w polskim postępowaniu cywilnym | str. 371
2.4. Rola mediacji w polskim postępowaniu cywilnym | str. 374
2.5. Podsumowanie | str. 378
Rozdział 3
Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna (Karolina Wojciechowska) | str. 379
3.1. Mediacja administracyjna | str. 379
3.1.1. Uwagi wstępne | str. 379
3.1.2. Cel i przesłanki mediacji administracyjnej | str. 380
3.1.3. Uczestnicy mediacji administracyjnej. Mediator | str. 381
3.1.4. Zasady mediacji administracyjnej | str. 383
3.1.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji administracyjnej | str. 384
3.1.6. Koszty mediacji administracyjnej | str. 387
3.1.7. Podsumowanie | str. 388
3.2. Mediacja sądowoadministracyjna | str. 388
3.2.1. Uwagi wstępne | str. 388
3.2.2. Cel i przedmiot mediacji sądowoadministracyjnej | str. 389
3.2.3. Uczestnicy mediacji sądowoadministracyjnej. Mediator | str. 390
3.2.4. Zasady mediacji sądowoadministracyjnej | str. 391
3.2.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji sądowoadministracyjnej | str. 392
3.2.6. Koszty mediacji sądowoadministracyjnej | str. 397
3.2.7. Podsumowanie | str. 398
Rozdział 4
Mediacja gospodarcza (Magdalena Makieła) | str. 399
4.1. Mediacja w postępowaniu gospodarczym | str. 399
4.2. Kiedy warto skorzystać z mediacji gospodarczej | str. 401
4.3. Przygotowanie mediatora, pełnomocników i stron do mediacji gospodarczej | str. 404
4.4. Sądowa mediacja gospodarcza a postępowanie pojednawcze | str. 407
4.5. Podsumowanie | str. 411
Rozdział 5
Mediacja w sprawach rodzinnych (Joanna Gręndzińska) | str. 412
5.1. Uwagi wstępne | str. 412
5.2. Rodzaje mediacji | str. 413
5.3. Przedmiot mediacji rodzinnej | str. 416
5.4. Specyfi ka prowadzenia mediacji rodzinnej | str. 417
5.4.1. Strategia kierowania uwagi na dziecko | str. 417
5.4.2. Stosowanie narzędzi aktywnego słuchania | str. 419
5.4.3. Sposoby opanowywania emocji stron | str. 421
5.4.4. Udział dziecka w mediacji | str. 421
5.5. Podsumowanie | str. 423
Rozdział 6
Mediacja w sprawach medycznych (Agnieszka Zemke-Górecka) | str. 424
6.1. Uwagi wstępne | str. 424
6.2. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 425
6.3. Mediator w sporach dotyczących odpowiedzialności zawodowej | str. 429
6.4. Mediacja w sprawach medycznych | str. 430
6.5. Podsumowanie | str. 436
Rozdział 7
Mediacja w sprawach pracowniczych (Robert Bogdzio, Maciej Kaczmarek, Julianna Pawlak) | str. 439
7.1. Uwagi wstępne | str. 439
7.2. Cel mediacji pracowniczych | str. 440
7.3. Sprawy mediacyjne pracownicze | str. 441
7.3.1. Spory indywidualne | str. 441
7.3.2. Spory zbiorowe | str. 443
7.4. Ugoda mediacyjna | str. 444
7.4.1. Ugoda zgodna z prawem | str. 445
7.4.2. Zasady współżycia społecznego | str. 445
7.4.3. Obejście przepisów prawa | str. 446
7.4.4. Niezrozumiałość i sprzeczności | str. 446
7.4.5. Dopuszczalność zawarcia ugody | str. 446
7.5. Podsumowanie | str. 447
Rozdział 8
Mediacja w sprawach z prawa włas ności intelektualnej (Katarzyna Fulko) | str. 448
8.1. Uwagi wstępne | str. 448
8.2. Zalety mediacji w sprawach z prawa włas ności intelektualnej | str. 449
8.3. Podstawy prawne pojęcia „własność intelektualna” | str. 451
8.4. Zakres pojęciowy włas ności intelektualnej | str. 453
8.5. Wspólne cechy praw włas ności intelektualnej | str. 454
8.6. Cechy poszczególnych praw włas ności intelektualnej | str. 454
8.7. Rodzaje sprawy z zakresu prawa włas ności intelektualnej | str. 458
8.8. Sądy do spraw włas ności intelektualnej | str. 459
8.9. Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji znaku towarowego oraz mediacja w Centrum WIPO | str. 459
8.10. Podsumowanie | str. 464
Rozdział 9
Mediacja w sprawach dyscyplinarnych (Piotr Ruszkiewicz) | str. 466
9.1. Uwagi wstępne | str. 466
9.2. Postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym | str. 467
9.3. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień między adwokatami a mediacja | str. 469
9.4. Mediacja w toku dochodzenia dyscyplinarnego | str. 470
9.5. Cele mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 472
9.6. Podsumowanie | str. 475
Rozdział 10
Mediacja w fi rmach rodzinnych (Katarzyna Fulko) | str. 477
10.1. Konfl ikty w fi rmach rodzinnych | str. 477
10.2. Mediowanie sukcesji w fi rmach rodzinnych | str. 480
10.3. Zarządzanie sytuacjami spornymi w fi rmach rodzinnych | str. 481
10.4. Badania na temat konfl iktów w fi rmach rodzinnych | str. 482
10.5. Rozwiązywanie konfl iktów w fi rmach rodzinnych | str. 483
10.6. Podsumowanie | str. 484
Rozdział 11
Mediacje szkolne jako sposób przeciwdziałania agresji i eskalacji konfliktu w szkole (Robert Bogdzio, Julianna Pawlak, Maciej Kaczmarek) | str. 486
11.1. Uwagi wstępne | str. 486
11.2. Konflikt i jego rodzaje | str. 487
11.3. Postawy wobec konfliktu | str. 490
11.4. Mediacja i jej zasady | str. 491
11.5. Mediacje szkolne i rówieśnicze | str. 492
11.6. Obszary zastosowania mediacji szkolnych | str. 494
11.7. Cele edukacyjne mediacji szkolnych | str. 495
11.8. Korzyści płynące z mediacji | str. 495
11.9. Podsumowanie | str. 496
Bibliografia | str. 497
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

KSIĘGARNIA DOMOWA S.C.
Ul. Giełdowa 7D/10
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-15-85-624

94/354 79 39 pon.-pt. 10-18, sobota 10-14
biuro@domowa.osdw.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.